Επιδράσεις μεταρρυθμίσεων στους τομείς διεθνώς εμπορεύσιμων αγαθών – υπηρεσιών

Σκοπός της μελέτης είναι η διερεύνηση των επιδράσεων των μεταρρυθμίσεων οι οποίες αφορούν στους κλάδους διεθνώς εμπορεύσιμων αγαθών και υπηρεσιών, στην τεχνική αποτελεσματικότητα αυτών των κλάδων. Οι κλάδοι στους οποίους εστιάζει η μελέτη είναι αυτοί της Παραγωγής – διάθεσης ηλεκτρικής ενέργειας, των Οδικών εμπορευματικών μεταφορών, των Οδικών μεταφορών επιβατών, της Κρουαζιέρας – σκαφών αναψυχής και των Τυχερών παίγνιων – καζίνο. Στη μελέτη συνεξετάζονται και οι επιδράσεις στην κλαδική τεχνική αποτελεσματικότητα ορισμένων από τις αποκαλούμενες «οριζόντιες» διαρθρωτικές αλλαγές, οι οποίες δεν αφορούν σε συγκεκριμένο τμήμα της εγχώριας παραγωγικής δραστηριότητας αλλά επηρεάζουν πολλούς κλάδους της, όπως αυτές στην αγορά εργασίας, για την ίδρυση επιχειρήσεων. Στην εκτίμηση της κλαδικής τεχνικής αποτελεσματικότητας λαμβάνονται υπόψη χαρακτηριστικά κάθε επιχείρησης, όπως η ηλικία και η τοποθεσία εγκατάστασης, καθώς και οι μακροοικονομικές συνθήκες (π.χ. ρυθμός μεταβολής ΑΕΠ, πιστωτική επέκταση/συρρίκνωση).

πηγή: www.iobe.gr

Κατεβάστε το αρχείο της έρευνας, σε μορφή Adobe Acrobat.